Winterthur Alevi Kültür Merkezi
Holzwingertstrasse 46, 8409 Winterthur, Schweiz

WAKM Tüzüğü

WİNTERTHUR ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ ( WAKM ) TÜZÜĞÜ

§ 1: ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı WİNTERTHUR Alevi Kültür Merkezi (W.A.K.M.)’dir

Derneğin yeri WİNTERTHUR Kuruluş tarihi 1994'dir.

Dernek İsviçre Alevi Birlikleri Federasyonu`nun (İ.A.B.F.) üyesidir. 

§ 2:  WAKM`nin İLKELERİ VE YAPISI

 1. WAKM  İ.A.B.F`ye bağlı demokratik, bağımsız bir inanç kurumudur.Hiçbir siyasi partinin yan kuruluşu değildir.

 2. WAKM Yapmış olduğu bütün faaliyetleri, İsviçre Dernek Yasaları`na uygun olarak yürütür.

 3. WAKM Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ni aynen kabul eder. Düşünce özgürlüğünü, etnik ve kültürel farklılıkları bir zenginlik olarak görür.

 § 3: WAKM`nin AMAÇLARI

 1. WAKM, bölgesinde yaşayan Alevi-Bektaşi kitlesinin toplumsal, sosyal, kültürel, eğitsel, inançsal, ekonomik ve politik hakları için faaliyet yürütür ve mücadele eder.

 2. WAKM, Alevi-Bektaşi kültürünü, inancını ve öğretisini yaşatmak için cemevleri ve kütüphaneler açar. Geceler, konferanslar, tiyatrolar, kurslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, forumlar, sergiler ve kampanyalar organize eder, basın yayın çalışmaları yapar.

 3. WAKM, Alevi felsefesini, inancını ve kültürünü, İsviçre`deki çok kültürlü toplumun bir parçası olarak görür, İsviçre genelinde bunun tanıtılmasını, resmileştirilmesini ve İsviçre okullarında ders olarak öğretilmesini amaç edinir. Diğer göçmen ve İsviçreli kuruluşlarla  uyum projelerinde ortak çalışmalar yapar.

 4. WAKM, Alevi-Bektaşi kültür ve öğretisinin taşıyıcıları konumunda olan, ulu kişilerin tanıtılması, anılarının yaşatılması, doğum ve ölüm yıldönümlerinin anılması için gerekli etkinlikleri düzenler.

 5. WAKM, özellikle kadın hakları konusunda titiz ve hassas olmayı ilke edinir. Kadınların toplumda erkeklerle eşit hak ve koşullara kavuşturulması doğrultusunda çalışmalar yürütür. Kadınların kendilerine özgü, hak ve sorunlarının, yine kendileri tarafından ele alınması doğrultusunda birlikte çalışma ortamı yaratır.

 6. WAKM, bünyesinde gençlik kolu oluşturarak, gençliğin istek ve talepleri doğrultusunda çalışmalar yapar. Gençliğe yönelik; mesleki becerilerin geliştirilmesi, Alevi-Bektaşi öğretisinin kazandırılması konularında eğitim çalışmaları yürütür, kurslar düzenler, okullar açar. Fiziksel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi için spor, eğlence ve eğitim kampları gibi olanaklar oluşturur ve oluşturulmasına destek sağlar.

 7. WAKM, İsviçre`de göçmenlerin eşit haklara kavuşması, seçme ve seçilme hakkını kazanması için çalışır. Irkçılığa, yabancı düşmanlığına karşı çalışmalar yapar, halkların dostluk ve kardeşliğini savunur. İsviçre`deki demokratik kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak kamuoyu oluşturur. Ayrımcılığa, dışlanmaya ve göçmenlikten kaynaklanan diğer sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütür.

 8. WAKM, Aleviliğin İsviçre’de kurumsallaşması için, İABF ile birlikte gerekli alt yapıyı sağlayacak girişimlerde bulunur. Buna yönelik maddi ve manevi kaynaklar arar ve temin eder.

 9. WAKM, amaçlarına ulaşmak ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için, taşınabilir veya taşınamaz varlık satın alabilir ve satabilir.

 § 4: WAKM`nin KAMUSAL GÖREVLERİ

 1. WAKM yalnızca toplum (kamu) yararına çalışır.

 2. WAKM‘nin  kaynakları ve diğer gelirleri (üye aidatları, bağışlar, konser gelirleri, vb.) sadece tüzükte belirlenmiş amaçların gerçekleştirilmesine yönelik kullanılır.

 3. Salt  kendi ekonomik çıkarlarını ön plana alan amaçlar gütmez. Dernek  üyeleri bu kaynak ve gelirlerden hiçbir pay alamazlar.

 § 5: WAKM’ ye ÜYELİK

 1. İsviçre`de veya İsviçre’ye sınır AB (Avrupa Birliği)  ülkelerinde ikamet etmek ve 18 yaşını doldurmuş olmak, AKM amaçlarını gerçekleştirmek için çalışmaya hazır olmak ve dernek tüzüğünü kabul etmek.

 2. WAKM’ye üyeliğe müracaat tarihinde, İABF`ye bağlı bir başka derneğe üye olmamak.

 3. Üye adayı, müracaat formunda yer alan tüm bilgileri tam ve doğru doldurmak zorunda olup geçerli bir kimlik belgesi ibraz etmek ve ibraz ettiği kimlik kartının bir kopyasını üyelik başvuru formu ile birlikte derneğe vermekle yükümlüdür.

 4. WAKM Yönetim Kurulu,  üyelik başvurusunu inceleyip, üye adayına müracaat tarihinden itibaren otuz gün içinde, üyeliğe kabul edilip edilmediği hususunda yazılı olarak  bildirimde bulunur.

 5. Genel kuruldan 3 ay önce yapılan üyelik başvuruları kabul edilebilir, fakat bu üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

 6. Üye adayı İABF' ye bağlı başka bir derneğe geçmişte üye ise, eski derneğin referansı, ihraç durumdaysa onayı alınır. Üye adayının, buna bağlı olarak hakkında verilen olumsuz kararları, İABF nezdinde gözden geçirilmesini talep etme hakkı vardır. İABF’nin kararı bağlayıcıdır.

 7. İABF’ye bağlı bir dernek üyesinin, başka derneğin imkanlarından (o derneğin üyesi gibi) yararlanma hakkı vardır.

 8. Uzun yıllar derneğe emek veren ve aktif görevler üstlenen üyelere, başka bir bölgeye  taşınması veya İsviçreden ayrılması durumunda, talep ettiği takdirde, dernek yönetim kurulunun onayıyla kendisine fahri (onursal) üyelik statüsü verilir. Fahri üye seçme ve seçilme hakkı dışında tüm üyelik haklarına sahiptir ve aidat ödemez. 

 § 6: ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

 1. Hakk’a yürümesi durumunda.

 2. Kendi talebi ile üyelikten çıkma (varsa biriken aidatlarını yatırdıktan sonra, yönetim kuruluna sunacağı yazılı istifa dilekçesiyle.)

 3. İsviçre'yi terk etmesi durumunda yönetim kurulu üyeliğe son verir.

 4. Üyeliğin sona ermesi durumunda, dernek ve üst kurumlarda alınmış tüm görevler sona erer. 

§ 7: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranmak.

 2. Derneğin imkanlarını mevcut yönetimin iradesi ve dernek amaçları dışında, kişisel çıkarları  doğrultusunda kullanmak.

 3. Biriken üye aidatlarını yazılı olarak uyarıldıktan sonra, bir ay içerisinde ödememek.

 4. Alevi Konfederasyonu’na bağlı kurumları veAKM üye ve organlarını rencide edici tavır, davranış ve beyanlarda bulunmak.
  d-1) Yüz kızartıcı suç işlemek
  d-2) Sözlü ve fiziki şiddet uygulamak.

 5. Üye, üyeliğin dondurulma tarihine kadar olan üye aidatlarını ödemekle yükümlüdür.

 6. Yönetim kurulu üyelikten çıkarma kararını, disiplin kuruluna yazılı olarak bildirir ve üyelik, disiplin kurulu tarafından genel kurula sunulmak üzere dondurulur.

 7. Dernek Yönetim kurulu, federasyonu  herhangi bir alanda temsil eden üyeler hakkındaki olumsuzlukları, önce İABF’ye bildirir  ve bu üyeler hakkında kararlar ortak alınır.

 8. Üyeliği dondurulan üye, genel kurulda bu karara ancak aidatlarını ödemek (genel kurula kadar olan) şartı ile itiraz edebilir ve genel kurul kararı bağlayıcıdır. Bu konudaki oylama gizli oy açık sayımla yapılır.

 § 8: ÜYE AİDATLARI

 1. Üye aidatlarının miktarı ve ödeme şekli genel kurul tarafından belirlenir.

 2. Tek kişilik üye 30,- CHF öder.

 3. Eşi ile birlikte üye olanlar aylık 40,- CHF öder.

 4. Eğitimi devam eden gençlerden (öğrenci belgesi ibraz ettikleri takdirde) aidat talep edilmez, gençlerin seçme ve seçilme hakları vardır.

 5. Üyelik aidatları banka aracılığıyla Dauerauftrag (DE) / virement automatique (FR) / ordine permanente (I)  ile (Otomatik Ödeme Sistemi)aylık ödenir.

 § 9: WAKM'nin ORGANLARI

 1. Genel Kurul

 2. Yönetim Kurulu

 3. Denetleme Kurulu

 4. Disiplin Kurulu

 5. İABF Delegeleri

 § 10: WAKM'nin KOLLARI

 1. Kadınlar Kolu

 2. Gençlik Kolları

 § 11: WAKM GENEL KURULU

 1. Genel kurul derneğin en üst yetkili organıdır. Dernek tüzüğünün öngördüğü şekilde kararlar alır.

 2. Genel kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. 

 3. Genel kurul toplantısı yılda bir, yönetim organları seçimi ise yönetim kurulunun çağrısı üzerine iki yılda bir yapılır.

 4. Genel kurul toplantısının yeri, zamanı ve gündemi dernek üyelerine, en geç toplantı tarihinden dört hafta önce yazılı olarak bildirilir. Genel kurula katılamayan üyeler mazeret bildirmekle yükümlülerdir.

 5. Genel kurul toplantısına, dernek üyeleri ve yönetim kurulunca yazılı olarak davet edilen şahıslar ve misafirler katılabilirler.

 6. Genel kurul, üyelerin 2/5' inin genel kurulda mevcut olması halinde yapılır. Tüm organların seçimi, genel kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, gizli oy açık sayımla yapılır. Yedek üyeler genel kurul tarafından belirlenir.

 7. Üyelerinin 2/5’ inin gerekçeli talebi ile yönetim kurulu en geç 4 hafta içerisinde bütün üyelere yapacağı yazılı çağrıyla, olağanüstü genel kurula gitmekle yükümlüdür.  

 8. Dernek organlarından herhangi biri (yönetim, disiplin veya denetleme kurulları üyelerinin) salt çoğunluğun altına düşmesi halinde, yönetim kurulu en geç 4 hafta içerisinde bütün üyelere yazılı çağrı yaparak  olağanüstü genel kurulu toplar.

 9. Seçme hakkı, sadece genel kurulda hazır bulunan üyelere aittir. Vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurulda bulunamayıp da, dernek organlarından herhangi birine veya İABF delegeliğine seçilmek isteyen üye, gerekçeli yazılı müracaatını ve hangi organa aday olacağını yazılı olarak genel kurula bildirir. Genel kurul gerekçesini değerlendirir ve gerekli hallerde adaylığını kabul veya reddeder. 

 10. Genel kurul, herhangi bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Açık oylama ile genel kurul süresince görev alacak bir başkan ve iki yazmandan oluşan divan kurulu seçilir. Divan kurulu, genel kurul bitimi sonrası tutulan protokolü ve tüm raporları imzalayarak, yeni seçilen yönetim kuruluna teslim eder. Yeni seçilen yönetim kurulu bu evrakların birer örneğini çoğaltarak İABF`ye gönderir ve orjinallerini genel kurul dosyasına ekler.

§ 12: WAKM GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Yönetim kurulunun hazırlamış olduğu genel kurul, gündem önerisini değerlendirir ve onaylar.

 2. Yönetim, denetleme, disiplin kurullarını, İABF delegelerini, asil ve yedek üyelerini iki (2) yıllık çalışma dönemi için seçer.

 3. Tüm dernek organlarının raporlarını değerlendirir, aklar veya gerekli hallerde komisyonlar oluşturur, inceleme yetkisi verir ve yeni rapor ister.

 4. Tüzükte değişiklik yapar (tüzük değişikliği maddesi doğrultusunda).

 5. Üyeliğe başvurmuş kimseler hakkında, yönetim kurulunca verilmiş olan ret kararına, kişi tarafından varsa itiraz görüşülür ve kesin karara bağlanır.

 6. Dernek organlarına gelecek faaliyet devresi için gerekli direktifleri verir, hedef belirler.

 7. Gayrimenkul alma ve satma kararını verir.

 8. 1 Yıllık çalışma raporu ile gelir ve gider raporlarını görüşür;
  h-1)  Dernek organlarını aklar.
  h-2)  Önerge ve itirazları değerlendirir ve karara bağlar.
  h-3)  İki yılda bir yönetim kurulu üyelerini seçer.
  h-4)  İki yılda bir denetleme kurulu üyelerini seçer.
  h-5)  İki yılda bir disiplin kurulu üyelerini seçer.
  h-6)   İki yılda bir İABF delegelerini seçer (ilgili madde doğrultusunda)

 9. WAKM’nin bir başka kuruma üyeliğini veya üyelikten ayrılmasını kararlaştırır.

 10. İABF üyeliğinden ayrılmak, genel kurul kararı gerektirir.

§ 13: WAKM YÖNETİM KURULU

 1. Yönetim kurulu, WAKM Genel Kurulu`ndan sonra en yetkili organdır.

 2. Yönetim kurulu, (7) asil ve (3) yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerin söz hakkı var, oy hakkı yoktur.

 3. Yönetim kurulu WAKM`nin amaçlarını gerçekleştirmek için çalışır ve bu amaçları doğrultusunda ihtiyaç duyduğunda, kendine bağlı çeşitli çalışma grupları veya komisyonlar kurabilir.

 4. Yönetim kurulu, genel kuruldan hemen sonra yapılacak ilk toplantıda, görev dağılımı yapar. Bir başkan ve başkan yardımcısı, bir sekreter ve sekreter yardımcısı, bir sayman ve sayman yardımcısını oy çokluğu ile seçer. Diğer yönetim kurulu üyelerini de, dernek amaçları doğrultusunda çalışma grupları ve komisyonlardan sorumlu olmak üzere görevlendirir.

 5. Yönetim kurulu, toplantılarda alınan kararları karar defterine işlemekle yükümlüdür.  En az ayda bir defa olmak üzere olağan toplantılarını yapar. Toplantı çağrıları başkanın onayı ile genel sekreter tarafından yapılır. Acil durumlarda genel başkan veya genel sekreter, yönetim kurulunu toplantıya çağırma hakkına sahiptir. En az 3 (üç) yönetim kurulu üyesinin imzalı çağrısı ile yönetim kurulu olağanüstü toplanır.

 6. Yönetim kurulu kararlarını salt çoğunlukla alır.

 7. Yönetim kurulu görev süresi bitiminde, yeni yönetime bütün defter ve  dosyaları bir tutanakla teslim etmekle yükümlüdür.

 8. Yönetim kurulu üyeliğinden çeşitli sebeplerle ayrılanların yerini, yedek üyeler alır. Boşalan yerlere yedekler alınırken bu üyelerin, genel kurulda aldıkları oy sıralamasına dikkat edilir.

 9. Yönetim kurulu üyeleri, bu görevlerinden dolayı ücret talep edemezler. Gerekçesiz olarak yılda üst üste 3 defa yönetim kurulunun toplantısına veya bir sene içerisinde yapılan toplantıların üçte birine katılmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu tarafından görevden alınır ve yerine genel kurulda aldığı oy sırasına göre seçilen yedek yönetim kurulu üyesi getirilir.

 10. Başkan, WAKM’nin tüzel kişiliğini içe ve dışa yönelik temsil eder. Derneğin yönetim kurulu başkanıdır. Yönetim kurulu toplantılarını açar, gündemi onaylatır, gerekli gördüğü hallerde organları olağanüstü toplantıya çağırır. Toplantılara gerekçe bildirmeden katılmayan üyeler, başkan tarafından yazılı olarak uyarılır.

 11. Derneğin tüm çalışmalarını ve yönetim kurulu kararlarının yerine getirilmesini denetler. Başkanın olmadığı  hallerde başkan yardımcıları aynı yetkiyi taşır. 

 12. Sekreter, WAKM yazı işlerini yürütür, yönetim kurulu tutanaklarını tutar ve arşivler. Üye kayıt dosyasının düzenli tutulmasından ve her türlü yazışmalardan direkt sorumludur.

 13. Sayman, WAKM mali işlerini yürütür ve gelir gider defterlerini tutmakla    yükümlüdür. Dernek kasasında 1000 CHF`den fazla para bulunduramaz ve fazlasını dernek hesabına (posta veya banka) yatırma yükümlülüğü vardır.

 14. WAKM’nin hesabından (posta veya banka) başkan, sekreter ve saymanın para çekme yetkisi vardır. En az iki kişinin imzası mecburidir. (İlgili maddeye bakınız)

 15. Dernek için yapılan harcamalarda, fatura ibraz etme mecburiyeti vardır.  

§ 14: WAKM DİSİPLİN KURULU

 1. Genel kurul tarafından seçilir, üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Kendi aralarında yaptıkları ilk toplantıda, bir başkan seçerler. Başkan üyeleri toplantılara çağırır ve toplantıları yönetir.

 2. Disiplin kurulu almış oldukları bütün kararları, yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

 3. Disiplin kurulu, asil ve yedek üyeleri ile toplanır. Kararlarını salt çoğunluk ile alır. Yedek üyelerin söz hakkı var, oy hakkı yoktur.

 4. Disiplin kurulu, yönetim kurulu tarafından herhangi bir üye hakkında, yazılı olarak yapılan başvurularla  ilgili olarak şu kararları verir:
         d-1)  Uyarma.
         d-2)  Kınama.
         d-3)  Geçici olarak üyeliği dondurma.
         d-4)  Kesin olarak genel kurula kadar üyeliği dondurma.

 5. Disiplin kurulu aldığı kararları yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir. Aldığı kararlara yalnızca yazılı olarak genel kurulda itiraz edilir. Genel kurul kararı bağlayıcıdır.

 6. Disiplin suçu işleyen İABF Yürütme kurulu üyeleri hakkında, İABF Disiplin Kurulu ile Dernek Disiplin Kurulu ortak değerlendirme yaparlar ve İABF Disiplin Kurulu kararı bağlayıcıdır.

 7. Disiplin kurulu almış olduğu tüm kararları, WAKM genel kuruluna rapor olarak sunar.

 8. Disiplin kurulu asil üyeleri, yönetim kurulu toplantılarına ön bildirim ile katılabilirler. Söz hakları var, oy kullanma hakları yoktur. 

§ 15: WAKM DENETLEME KURULU

 1. Genel kurul tarafından seçilir, üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Kendi aralarında yaptıkları  ilk toplantıda bir başkan seçerler. Başkan üyeleri toplantılara çağırır ve toplantıları yönetir.

 2. Denetleme kurulu, 3 ayda bir yönetim kuruluna iki hafta önceden yazılı bildirimde bulunarak denetler, denetleme sonuçlarını bir rapor halinde WAKM yönetim kurulunayazılı olarak bildirmekle ve üyelerin görebileceği panoya asmakla yükümlüdür.

 3. Denetleme kurulu WAKM defterlerini, dosyalarını ve mali hesaplarını denetler. Genel kurula mali konuda rapor vermekle yükümlüdür.

 4. WAKM’ye ait varlıkların kiralanmasında, satışında, kullanılmasında değer ve ölçülere uyulup uyulmadığı ve alınan kararların karar defterine işlenip işlenmediğini ve tüzüğe aykırı kararların alınıp alınmadığını denetler. WAKM`nin kullanmış olduğu taşınmaz varlıklar ve bunlara ait depolardaki envanter malzemeni kontrol eder.

 5. Denetleme kurulu asil üyeleri, yönetim kurulu toplantılarına ön bildirim ile katılabilirler. Söz hakları var, oy kullanma hakları yoktur. 

§ 16: İABF DELEGELERİ

 1. Federasyon delegeleri, WAKM genel kurulunda iki yıllığına seçilir. İABF delegesi olacak üyelerden, dernek yönetim kurulunda veya derneğin yabancı kurumlarında en az bir dönem (iki yıl) görev yürütmüş olması şartı aranır.

 2. Federasyon delegeleri WAKM’yi,  İsviçre Alevi Birlikleri Federasyonu (İ.A.B.F.) genel kurulunda temsil eder. İABF delegeleri genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

 3. İABF’ye seçilmiş delegelerin, federasyonun düzenlediği delege toplantılarına katılma zorunluluğu vardır. Mazeret bildirmeden delege toplantılarına katılmayan delegeler görevden alınır, yerlerine yedek delegeler atanır. Bu karar yönetim kurulu tarafından İABF’ye yazılı olarak bildirilir.  

§ 17: WAKM MALİ DURUMU 

 1. WAKM düzenleyeceği toplantılarda ve eğlencelerde gelir sağlayabilir. Özel ve tüzel kişilerden bağış kabul edebilir.

 2. WAKM paraları dernek kasasında ve dernek banka hesabında muhafaza edilir. Üye aidatları, üyeler tarafından banka hesabına yatırılır  veya dernek saymanı tarafından tahsil edilir.

 3. Dernek saymanı, yönetim kuruluna düzenli olarak aylık mali rapor sunar.

 4. WA.K.M. parasının, derneğin amaç ve ihtiyaçları dogrultusunda harcanmasına yönetim kurulu karar verir.

 5. Yönetim kurulu yapacağı sabit ve düzenli harcamalar dışında (örneğin kira, elektrik vs.) yapacağı diğer harcamalarında (örneğin; etkinlik ve projeler vs.) alttaki hususlara bağlı kalarak hareket eder:

  • 5’000 CHF’ye kadar yapılacak harcamalarda yönetim kurulu kararını gerektirir.

  • 5’001 – 10’000 CHF kadar yapılacak harcamalarda yönetim, denetleme ve disiplin kurulunun ortak kararını gerektirir.

  • 10’001 CHF üzeri harcamalarında ise, yeri, zamanı ve konuyu yazılı olarak bildirerektüm üyeleri toplantıya çağırır ve toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının kararını gerektirir.

  • Bu toplantıda alınan kararlar tekrar yönetim kurulu tarafından tüm üyelere yazılı olarak bildirilir. 

§ 18: WAKM DEFTERLERİ VE DOSYALARI 

 1. Üye Kayıt Dosyası

 2. Karar Defteri

 3. Mali Dosya (Gelir ve Gider)

 4. Giden Evrak Dosyası

 5. Gelen Evrak Dosyası

 6. Genel Kurul Tutanak Dosyası

 7. Tüzük Dosyası

 8. Demirbaş Dosyası 

§ 19: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Yönetim kurulunun kararı veya üyelerin 1/5`inin yazılı başvurusu üzerine gündeme alınır.

 2. Tüzük kurultayı çağrısı, en az dört hafta önce yeri, gündemi ve değiştirilmesi ön görülen tüzük maddeleri önerisi, tüm üyelere yazılı olarak yönetim kurulu tarafından bildirilir.

 3. Tüzük kurultayı , genel üye sayısının yarısından bir fazlasının kurultayda hazır bulunması halinde gerçekleşir ve karar alma hakkına sahiptir.

 4. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde yönetim kurulu en geç iki hafta içerisinde aynı gündemle üyelere tekrar çağrı yapar ve burada da genel üye sayısının yarısından bir fazlasının sağlanması  halinde tüzük kurultayı yapılır.

 5. Tüzük değişikliği veya eklemeleri, tüzük kurultayına katılan üyelerin 2/3'ünün onayı ile gerçekleşir.

 6. Üyeler  tüzükte yapılmasını ön gördükleri değişiklik veya ek önerilerini, tüzük kurultayından en az üç hafta önce yönetim kuruluna yazılı olarak sunarlar.

 7. Tüzük değişikliğine yönelik yapılan önerilerin tümünü, yönetim kurulu değerlendirir, tüzük kurultayına sunulmak üzere son şeklini verir ve en az iki hafta önceden tüm üyelere bildirmekle yükümlüdür.

 8. Olağan genel kurulda değiştirilmesi ön görülen tüzük maddelerindeki değişiklikte ise, “tüzük değişiklik maddesinde” belirtilen bütün fıkraların  yerine getirilmesi şartı aranır.

 9. Olağan veya olağanüstü genel kurullarda en fazla iki tüzük maddesinde değişiklik yapılabilir. 

§ 20: WAKM'nin FESHİ 

 1. Genel kurul kararı ile feshi halinde,

 2. Mahkeme kararı ile feshi halinde,

 3. Dernek üye sayısının yürütme organlarının asil üyelerinin sayısının altına düştüğü halde,

 4. Genel kurulun, WAKM' nin feshine karar verebilmesi için tüm üyelerin en az 2/3`ünün onayı gerekmektedir.

 5. WAKM’nin feshi halinde, derneğin tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, para ve alacakları  İABF`ye devredilir. Şayet İABF yok ise Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu`na (AABK) devredilir. Şayet AABK yok ise yalnızca kamu yararlı amaçlara hizmet veren UNİCEF`e devredilir.

 6. WAKM’nin feshi işlemleri genel kurul tarafından seçilen bir komite tarafından yürütülür.

 7. Genel kurulda tüzük değişimi oy çokluğuyla, derneğin kapatılma kararı ve  İABF’den ayrılması veya üyeliğinin askıya alınması,  dernek genel kurulunda, genel üye sayısının en az 2/3’sinin kararı ile alınır.

 

 • Bu tüzük yirmi (20) maddeden ibaret olup 11.11.2012 tarihli tüzük kurultayı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girmiştir.

 

 • Bu tüzüğün 1., 8., 10. ve 13-b dışındaki maddeler üzerindeki değişiklik, yine bu amaçla İABF tarafından organize edilen ve sadece İABF delegelerinin katılımı ile yapılan toplantıda gerçekleştirilir.

Facebook


Hemen üye ol

Winterthur'da Hava